Huntons løsninger skal bidra til å oppnå
BREEAM-NOR-sertifisering

BREEAM (Building Research Establishment Environment assessment Methode) er Europas ledende system for miljøsertifisering av bygninger. Det norske BREEAM-systemet heter BREEAM-NOR*, og dette er tilpasset norske forhold. Å BREEAM-NOR-sertifisere et bygg innebærer å innfri krav utover de kravene myndighetene stiller.

*BREEAM-NOR eies av NGBC (Norwegian Green Building Council). NGBC er en medlemsorganisasjon bestående av byggaktører.

Internasjonale studier viser en rekke fordeler med BREEAM-bygg:

  • høyere markedsverdi
  • høyere leieinntekter
  • større belegg
  • lavere driftskostnader
  • økt brukertilfredshet
  • redusert finansiell risiko

 

BREEAM-NOR sertifiserer hele bygget

En BREEAM-NOR-sertifisering gjelder for en bygning som helhet, og ikke for enkeltstående materialer. Hunton er, som produsent og leverandør av byggematerialer, ikke kvalifisert til BREEAM-NOR-sertifisering. Imidlertid jobber Hunton kontinuerlig med dokumentasjon som kvalifiserer produktene til bruk i BREEAM-NOR-sertifiserte bygninger. Med slik dokumentasjon kan Hunton-løsningene bidra til at bygningen oppnår ett eller flere poeng ved dokumentasjon av klima- og miljøegenskaper.

For at et bygg skal bli BREEAM-sertifisert, må det innfri krav utover myndighetenes minimumskrav. BREEAM-NOR fungerer som en manual for praktisk bygging av bærekraftige bygg, og manualen er inndelt i ni miljøområder samt innovasjon:

– ledelse og administrasjon (vektes 12 %)
– helse og innemiljø (vektes 15 %)
– energi (vektes 19 %)
– transport (vektes 10 %)
– vann (vekstes 5 %)
– materialer (vektes 13,5 %)
– avfall (vektes 7,5 %)
– arealbruk og økologi (vektes 10 %)
– forurensning (vektes 8 %)
– innovasjon (vektes 10 %)

Bygget gis poeng for hvert av områdene, og sammenlagt gir disse en sertifisering.
BREEAM-NOR-klassifiseringen fastsettes av en revisor som er autorisert til å revidere i henhold til BREEAM-NOR.

BREEAM-NOR-nivåer %-poeng oppnådd*

Pass:                  ≥ 30
Good:                 ≥ 45
Very good:          ≥ 55
Excellent:           ≥ 70
Outstanding**:    ≥ 85

**Det er tilleggskriterier for å oppnå Outstanding.
*Oppnådde prosentpoeng angir andelen oppnådde poeng av totalt oppnåelig poeng etter vekting.

 

Hunton vil bidra til BREEAM-NOR-sertifisering

For å oppnå sertifiseringskodene Good, Very Good osv., må byggprosjektet tilfredsstille kravene i A20-listen og i HEA9. Når Huntons produkter er dokumentert i forhold til A20-listen og HEA9, vil de være egnet for bruk i en bygning som skal BREEAM-NOR-sertifiseres.

A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten** og/eller REACH-kandidatlisten***.
Det eneste minimumskravet som stilles for et produkt som skal benyttes i et BREEAM-NOR-bygg, er at det ikke inneholder stoffer fra A20-listen i MREEAM-NOR-manualen.

Som dokumentasjonskrav er det tilstrekkelig med enten EDP (miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold), miljømerket Svanen eller EU Ecolabel, Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk, sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter) eller brev fra produsentens juridiske avdeling som erklærer at navngitte produkt ikke inneholder navgitte uønskede stoffer fra A20-listen.

**Prioritetslisten er en liste over prioriterte miljøgifter. Listen er utarbeidet av miljømyndighetene. Listen består av cirka 33 av de mest helse- og miljøfarlige stoffene og stoffgruppene.

***REACH-kandidatlisten er en liste over stoffer med spesielt alvorlige helse- og miljøfarlige egenskaper. Stoffene på listen er kandidater til å bli underlagt reguleringer eller godkjenningsordinger av REACH (kjemikaliefororningen i EU).

En av dokumentasjonstypene skal sendes byggprosjektet som er ansvarlige for å fylle ut A20-sjekklisten.

HEA9 omhandler reduksjon av forurensninger i inneluften (svevestøv og kjemiske forbindelser), og krever dokumentasjon på godt byggerenhold og valg av materialer og produkter med dokumentert lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske forbindelser.