Godt innemiljø gir bedre helse

Innemiljøet vårt er viktig for god helse og trivsel. Vi oppholder oss mer innendørs enn noensinne, og da er det avgjørende at innemiljøet både hjemme, i barnehager og på skoler og arbeidsplasser, er godt.

Tre bidrar til godt innemiljø

I Norge er det høy forekomst av astma, allergier, eksem og andre luftveisproblemer, og slike plager forekommer oftere hos personer som oppholder seg mye i bygninger med dårlig innemiljø.

Tre er et naturlig og pustende materiale som bidrar til godt innemiljø og bedre helse.

Hva gir dårlig inneklima?

 • Fukt som igjen kan føre til fuktskader og muggsopp
 • For høye eller lave temperaturer
 • Avgasser, svevestøv og dårlig renhold
 • Høy Co2-konsentrasjon
 • Støy

Hvordan forbedrer tre inneklimaet?

 • Tre regulerer fukt og reduserer dermed også luftfuktigheten
 • Tre regulerer dermed temperaturen
 • Tre avgir færre gasser og mindre svevestøv
 • Tre binder karbon
 • Tre absorberer og demper lyd

 

Luftfuktighet

Bortsett fra tobakksrøyk, er fukt og muggsopp noe av det aller verste for innemiljøet. Personer som bor i boliger med fuktproblemer har oftere enn andre plager som hoste, astma, bronkitt, luftveisinfeksjoner og eksem. Mange melder også om symptomer som hodepine, konsentrasjonsvansker og tretthet. Mest utsatt er små barn og personer som allerede har utviklet slike plager.

Ideelt skal luftfuktigheten innendørs ligge på mellom 20- og 40 prosent. Er luftfuktigheten lavere kan hud og luftveier irriteres, og er den høyere kan dette føre til kondens, fuktskader og muggsopp. I tillegg kan høy luftfuktighet føre til økt avgassing fra materialer samt høyere forekomst av bakterier og husstøvmidd da disse yngler i fuktig klima.

Fuktskader kan blant annet skyldes:
 • vasking og rengjøring
 • matlaging
 • dusjing
 • lekkasjer fra vinduer, tak eller grunn
 • feil under oppføring av bygningen

Når vi vet at det er en klar sammenheng mellom fukt og luftveissykdommer, blir god ventilasjon avgjørende.

For å skifte ut den gamle, brukte luften, må ny luft inn. Oppholder mange mennesker seg på liten plass, må det luftes oftere.
Best lufting oppnås ved gjennomtrekk da dette effektivt renser luften. Det er bedre med gjennomtrekk i noen minutter enn langvarig lufting fra et vindu på gløtt.

 

Tre regulerer fukt

Fuktig luft, som finnes både inni og utenfor en bygning, søker alltid å utjevne seg. Derfor foregår det kontinuerlig en fuktvandring gjennom tak og vegger. Når fukten vandrer igjennom konstruksjonen, kan den kondensere i isolasjonen. Plastprodukter i tak eller vegger er derfor ingen fordelaktig løsning, da plasten vil hindre fuktvandringen og stenge fukten inne i huset.

Bruk av pustende massivtre i ytterveggene, vil fjerne behovet for å tette bygningen med plast innvendig. I tillegg tar trefiberisolasjon* opp og avgir fuktighet i takt med omgivelsene slik at fukten ikke blir værende i isolasjonen. Dette reduserer også mulighetene for sopp og råte. Faktisk har trefiberisolasjonen opp til ti ganger større evne enn mineralull til å ta opp, transportere og avgi fukt fra vegger og tak.

*Trefiberisolasjon er byggisolasjon av naturlig trefiber produsert av gran.

Visste du at:
 • et menneske avgir 40 gram vann pr. time?
 • tre av ti norske boliger har påviste fuktskader (2016)?

 

Temperatur

Passende innetemperatur er viktig både for trivselen, yteevnen og helsen. Med store temperatursvingninger utendørs kan det imidlertid være litt vanskelig å regulere temperaturen inne. Mange skalker i tillegg alle luker når det er kaldt, noe som igjen kan medføre utilstrekkelig lufting.

 

Innetemperatur på 20- til 22°

For å bidra til best mulig innemiljø, bør temperaturen ligge på mellom 20- og 22 grader, og på 14- til 16 grader på soverommet.
For høye innetemperaturer kan føre til at både avgassingen og forekomstene av muggsopp og midd øker.

 

Tre regulerer temperatur

Tre har en unik evne til å magasinere varme: Trevirket tar opp varme fra omgivelsene, lagrer den, og avgir den igjen etter behov. I praksis kan denne varmalagringskapasiteten sammenlignes med effekten av en klebersteinsovn, hvor varmen blir magasinert i steinen i timevis etter at ilden har slukket.

Trefiberisolasjon demper temperatursvingningene innendørs betraktelig mye bedre enn annen isolasjon. Faktisk har trefiberisolasjon dobbelt så høy varmelagringskapasitet som mineralull (glassull og steinull). Dessuten tetter trefiberisolasjonen godt rundt vinduer,  stenderverk og der annen isolasjon ikke når frem.

 

Avgasser, svevestøv og renhold

De fleste materialene vi omgir oss med, inneholder giftige kjemikalier eller tilsetningsstoffer som avgis som partikler eller gasser. Disse kan være helseskadelige når vi puster dem inn eller de kommer i kontakt med huden.

Godt inneklima generelt vil redusere forekomstene av gasser og svevestøv. Svevestøv er de aller minste partiklene i ute- eller inneluften, og det er også de farligste. Svevestøvet innendørs kan blant annet komme utenfra, fra fyring og fra forurensningskilder som for eksempel muggsopp og bakterier.

Når vi hvert døgn puster inn omtrent 15 liter luft, sier det seg nesten selv at lav forekomst av gasser og svevestøv vil ha en heldig helseeffekt.

Sørg derfor for:
 • god ventilasjon, utlufting (forutsatt god luftkvalitet ute) og avtrekk
 • regelmessig rengjøring uten for mye fuktighet og oppvirvling av støv
 • materialer og produkter som ikke avgir helseskadelige gasser

 

Tre reduserer helseskadelige gasser og svevestøv

Valg av såkalte lavemitterende materialer* vil bidra til mindre forurenset inneluft.
Hunton-produktene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer, i en mengde som vurderes som miljø- eller helsefarlig. Produktene er bedømt til ikke å avgi partikler, gasser eller stråling som har negativ innvirkning på innemiljøet, eller som har helsemessig betydning.

Tre kan også, avhengig av overflatebehandlingen, absorbere gasser som formaldehyd og NOx. Det kan altså ligge en helsegevinst i å erstatte materialer og produkter som avgir giftige kjemikalier og tilsetningsstoffer, med materialer av tre.

*Materialer som avgir mindre stråling og gass.

 

Estetikk

Omgivelsene våre påvirker oss, og hvordan disse oppfattes kan ha stor betydning for innemiljøet vårt.

 

Tre oppfattes som positivt

Å oppholde seg ute i naturen har beviselig en positiv effekt på oss. Likeså kan bruk av tre innendørs ha en gunstig psykologisk effekt ettersom trematerialene ofte oppleves som naturlige, harmoniske og innbydende. Å velge materialer av tre, kan også være heldig for fysikken, fordi trevirket fjærer når vi går på det og dermed er mindre belastende for kroppen.

 

Støy

Bråk, når man skal slappe av, prate, jobbe eller sove, er sjelden kjærkomment. Støy defineres som forurensning, og er, ifølge Miljødirektoratet, det miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.

Ca. 20 desibel: Oppleves som stille
Ca. 60 desibel: Normal samtale
Ca. 90 desibel: Bytrafikk
Ca. 125 desibel: Smertegrense

 

Tre demper lyd

Mange materialer, som betong, kan lede lyd svært godt. Tre har derimot lydabsorberende kvaliteter. Spesielt trefiber er velegnet til å dempe lyd. Ytterligere lydisolering oppnås med innblåst trefiberisolasjon da denne tetter luftlommer og sprekker.

 

Les mer om inneklima.