Huntons byggløsninger bidrar til mindre klimagassutslipp

Karbonfotavtrykk: Alle drivhusgass-/klimagassutslipp forårsaket av et lands forbruk, inkludert investeringer og menneskers, husholdningers og det offentliges forbruk.

CO2-utslippene i Norge i 2015 var på 53,9 millioner tonn. Fossilt utslipp utgjorde 44 millioner tonn.

Tre binder karbon.

CO2, eller karbondioksid, er en av mange klimagasser*, men av de menneskeskapte klimagassene utgjør CO2 omtrent 88 %.
Fordi tre binder karbon anses skog og bruk av treprodukter som en løsning for å redusere CO2-utslippene.
Tre kan potensielt binde i gjennomsnitt hele 1,8 kilo CO2 pr. kilo treverk (da dette er målt mengde utslipp). Hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2. Uttaket og bruken av trevirke fra skogen binder ytterligere 10 millioner tonn CO2. Ikke noe annet materiale, som stål, betong eller mineralske produkter, kan måle seg med dette.

*Klimagasser er gasser som påvirker klimaet og bidrar til drivhuseffekten.

 

Slik bidrar treet til størst mulig besparelse av CO2-utslipp:

  1. Skogen binder CO2
  2. Hogstmoden skog brukes i produkt
  3. Treprodukter kan framstilles med lavt forbruk av fossil energi og høy andel fornybar energi/bioenergi
  4. Lette trematerialer gir klimafordeler under transport da det kan lastes mer materiale
  5. Forlenges treproduktets levetid, binder det desto mer CO2
  6. Treproduktet erstatter andre produkter av mindre bærekraftig materiale som stål, betong, aluminium, gips og mineralull (hvilke som oftest avgir mer CO2 i produksjonsprosessen)
  7. Treproduktet resirkuleres
  8. Det resirkulerte produktet brukes til energi, og mengden fossilt brensel, som kull, olje og naturgass, reduseres

I 2011 kom over 80 % av verdens energiforbruk fra fossilt brensel.

 

Trefiberisolasjon reduserer karbonfotavtrykket ytterligere

Klimasgassutslippene fra bygninger kommer i hovedsak fra oppvarming.
Norske bygninger står for 35 % av energiforbruket på fastlandet. Her er det med andre ord et enormt potensiale for mer bærekraftig energibruk.

Trefiberisolasjon er et viktig bidrag til det grønne skiftet*. Trefiberisolasjonen binder ikke bare karbonet, men isolerer også meget godt slik at både energibehovet og utslippene reduseres.

*Grønt skifte: Å erstatte fossilt brensel med fornybart – eller svart karbon med grønt karbon.

 

CO2-binding

Når trær vokser, tar de opp CO2 fra lufta. Treet bruker karbonet som byggestoff og binder dette, mens oksygenet blir sluppet ut igjen (fotosyntesen).
Det er altså karbon, og ikke CO2, som lagres i trevirket, men for å demonstrere hvor mye CO2 som lagres, regnes karbonet om til CO2.
Når et tre har tatt opp 1 kilo karbon har det bundet 1,8 kilo CO2.

Den norske skogen binder over halvparten av det menneskeskapte CO2-utslippet her til lands. I tillegg inneholder et vanlig småhus 14 til 22 kubikk tre, så i husets levetid vil trevirket binde omtrent 2,9 tonn karbon, hvilket tilsvarer omtrent 11 tonn CO2.
Hvert år blir det brukt omtrent 3 millioner kubikk trelast i Norge, noe som tilsier at det blir bundet cirka 675 000 tonn karbon / 2,5 millioner tonn CO2 i bygninger, møbler og andre treprodukter.

Når trær råtner eller dør, frigis det bundne karbonet tilbake ut i atmosfæren. Derfor ligger det en stor miljøgevinst i å hogge moden skog og bruke denne i produksjonen, slik at CO-bindingen forlenges.

 

Huntons helhetlige byggløsninger er alle basert på tre og trefiber.

Hunton jobber kontinuerlig for CO2-reduksjon. Blant annet har vi økt produksjonen med over 10 % uten å øke energiforbruket. Hunton er energisertifisert etter ISO 50001.
I 2008 mottok vi Energi- og miljøprisen fra foreningen Norsk Energi på grunn av de CO2-reduserende tiltakene våre. Flere tiltak er gjennomført i samarbeid med ENOVA.