Bærekraft i Hunton

Hunton er bevisst vårt samfunnsansvar. Derfor skal vi være et selskap som har høyt fokus på ESG (Environment, Social and Governance) og jobbe målrettet med bærekraft i forhold til produksjon, arbeidsliv og våre omgivelser.

Environment – Miljø og klima

Miljøfyrtårn

Hunton Fiber AS er sertifisert som Miljøfyrtårn, og jobber aktivt med miljøforbedringer innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Huntons Klimamål

Våre klimamål er ambisiøse, og innen 2030 skal Hunton:

 • Blir en del av sirkulærøkonomien på egenproduserte produkter
 • Redusere lokal påvirkning med 80%
 • Redusere avfall med 80%
 • Redusere CO2-ekvivalenter med 30% (direkte utslipp)

Basisår: 2020.
Vårt utslipp i 2020 var 2.500 tonn CO2-ekvivalenter.

 

Hunton skal kontinuerlig jobbe med å forbedre vår innsats for miljøet og drive vår virksomhet med minst mulig klimafotavtrykk gjennom å:

 • Primært benytte fornybare og kortreiste innsatsfaktorer i vår egenproduksjon
 • Kontinuerlig dokumentere og forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre
  miljøprestasjonen
 • Sikre at vi følger etiske retningslinjer i vårt miljø- og klimaarbeid
 • Forankre vår miljøpolicy i FNs bærekraftmål (med fokus på bærekraftig bygg og
  samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon og stoppe klimaendringene)
 • Sikre god kompetanse i organisasjonen innen fagfeltet miljø og klima

 

Social – Samfunnsansvar

Arbeidsliv

Vi er opptatt av å bidra aktivt i lokalsamfunnet og å være en arbeidsplass med rom for alle. Vi ønsker å bidra til at flest mulig skal kunne få en fot inn i arbeidslivet og øke sin kompetanse. Derfor tar vi inn lærlinger som får mulighet til å ta fagbrev hos oss. Vil tilbyr fagbrev i automasjon og produksjonsteknikk i samarbeid med Fylkeskommunen. Om lag 90% av våre produksjonsmedarbeidere har fagbrev.

Vi deltar i Trainee Innlandet, som har som formål å tiltrekke og beholde kompetanse i Innlandsregionen. Studenter som deltar i programmet kan tilbys trainee-stillinger hos oss.

Vi jobber aktivt for å integrere flest mulig at de som faller utenfor arbeidslivet gjennom ordninger for modulbasert yrkesopplæring for flyktninger, Ung Ufør og Ringer i Vannet. Målet er å tilby de fast jobb hos oss.

Hunton skal være en arbeidsplass som likebehandler alle uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

For å kunne utvikle solide og fremtidsrettede byggløsninger rekrutterer vi fagpersoner fra hele verden. Våre ansatte kommer fra i alt 17 nasjonaliteter, og det er vi stolte av!

Sosiale forhold

Vi skal ta ansvar både nasjonalt og lokalt gjennom å støtte humanitære organisasjoner og svakere stilte i samfunnet og andre prosjekter som underbygger likestilling, menneskerettigheter og det grønne skiftet. Vi skal også støtte breddeidrett, eliteidrett og lokale arrangementer.

Hunton skal benytte 0,1% av konsernets driftsinntekter til denne type formål.

 

Governance – Styresett og forretningsetiske forhold

Vi skal kontinuerlig arbeide for en mest mulig hensiktsmessig selskapsstyring og videreutvikle konsernets etiske retningslinjer.

Vi skal forholde oss proaktivt i forhold til lover og reguleringer, herunder:

 • GDPR
 • Korrupsjon – forebygge alle former for korrupsjon i konsernet og i forhold til kunder og
  leverandører
 • Varsler – sikre gode rutiner for innmelding og håndtering av varsler
 • Likestilling og mangfold – jobbe for likestilling/mangfold og mot diskriminering og
  trakassering, inkludert en konkret handlingsplan for kjønnsbalanse