Tre er vår viktigste råvare

Har du tenkt over at skogens ressurser er sirkulære – forutsatt at man forvalter den fornuftig? I Norge er skogen stor og økende. Gjennom de siste hundre årene har volumet tredoblet seg. Derfor kan hogst og uttak av trevirke fra skogen økes, innenfor bærekraftige rammer.

For å sikre at skogen drives bærekraftig er PEFC etablert, som er verdens største skogsertifiseringssystem. Når noe er PEFC-merket kan du være trygg på at råvaren kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Et bærekraftig skogsbruk hindrer avskoging og ulovlig hogst samtidig som det tar hensyn til natur, klima og folks rettigheter. I Norge er all skog er PEFC-sertifisert.

Krav til bærekraftig skogbruk

De fleste kravene i Norsk PEFC Skogstandard handler om å ta vare på det biologiske mangfoldet, ta hensyn til friluftslivet og sikre foryngelse av ny skog. De viktigste tiltakene for å sikre artsmangfold er avsetting av nøkkelbiotoper, å sette igjen både livsløptrær og døde trær, sette av kantsoner mot vann, bekker og myr og ta særskilte hensyn til fugl. Framtidsskogen skal sikres gjennom gjenplantingsprogrammer, ungskogpleie og oppfølging av ungskogfelt.

Kilde: PEFC Norge

Standardene i PEFC blir gjennomgått hvert femte år for å sikre at de er oppdatert i forhold til ny kunnskap og utvikling. Norsk PEFC Skogstandard har nå vært gjennom fire revisjoner. I den nye skogstandarden er kravene om hensyn til miljø og friluftsliv vesentlig skjerpet.

Fra granflis til byggematerialer

Skogens tømmer bearbeides av sagbruk til byggematerialer og høyverdige produkter med lang levetid, mens massevirke, rester, avfall og sidestrømmer utnyttes i annen industri og til energiproduksjon.

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av trebaserte byggematerialer. Byggematerialene beskytter boligen din mot kulde, vind og lyd, og kan enkelt settes sammen i systemer for vegg, gulv og tak som gjør det enkelt å bygge fremtidsrettet og solid.

Vår viktigste råvare er granflis som kommer fra sagbrukene rundt Gjøvik. 100% PEFC-sertifisert flis leveres til våre fabrikker hvor den defibreres til trefiber som vi lager byggematerialer av – som  trefiberisolasjon, vindsperre og undertak. Skogen fungerer som et karbonlager, og byggematerialene vi produserer fortsetter å lagre karbon gjennom hele levetiden.

Hva vil det si for meg at produktet er PEFC-merket?

Når noe er PEFC-merket, vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Dette sikres gjennom standarder for bærekraftig skogbruk og sporing gjennom verdikjeden. Etterlevelse av standardene kontrolleres av uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer.

 

Kilder: