Åpenhetsloven

Publisert: 21. juni 2023

Hunton jobber for å forhindre alle former for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden. Gjennom aktsomhetsvurderinger, etiske retningslinjer og systematisk HMS-arbeid jobber Hunton for å hindre alvorlige brudd knyttet til HMS-krav, bærekraft og andre lovbrudd.

 Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i ledergruppa og er styrebehandlet. Det ble besluttet å inkludere dette arbeidet som en del av bærekraftsarbeidet i Hunton. Vi vil kommunisere om vårt arbeid med menneskerettigheter og ansvarlig arbeidsforhold i den årlige bærekraftsrapporten. Internt vil arbeidet med åpenhetsloven kommuniseres via AMU, intranett, avdelingsmøter, allmøter og gjennom intern kursing.

Innmelding av avvik/saker og behandling av innmeldte saker skjer i en digital plattform. Her skal forbedringsforslag, observasjoner og klager i forbindelse med fare for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold meldes inn. Verneombud, er også etablert i alle vernesoner som kan kontaktes i tillegg til leder for HMS og HR, er også etablert i alle vernesoner. Utover dette har vi et samarbeid med bedriftshelsetjenesten som alle ansatte kan varsle til hvis det er ønske om å være anonym.

Hunton har jobbet med aktsomhetsvurderinger internt i virksomheten og i verdikjeden, og har lagt til grunn OECDs veileder og beskrivelse av aktsomhetsvurderingsprosessens seks trinn. Leverandørene til Hunton befinner seg i hovedsak i Norge og ellers i Europa. Retningslinjene er implementert i Huntons styringssystem som en del av prosedyre for forretningsidé og policy. Retningslinjene er forankret i hele organisasjonen inkludert styret. Hunton utfører årlig en overordnet risikoanalyse for å vurdere om virksomheten bidrar til brudd på menneskerettigheter. Det utføres analyser på egen virksomhet, våre underleverandører og andre forretningsforbindelser.

Risikoanalyse i egen virksomhet, forretningsforbindelser og leverandører er utført og det er ikke avdekket klare brudd eller vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter i forbindelse med Hunton sin virksomhet inneværende år.

Risikoanalysen av verdikjeden for 2022 har blitt utført ved at alle direkte leverandører med kjøp over 100 000,- NOK siste år har blitt analysert. Dette utgjorde en gruppe på 337 leverandører. Det ble utført en grov kartlegging basert på en overordnet analyse ved hjelp av fire offentlig tilgjengelige rating-lister (ITUC, Industri-rating, CPI, Freedom House). Deretter har vi gått igjennom alle leverandørene og utført en risikoanalyse basert på egen kunnskap og kjennskap. Mange av leverandørene har Hunton hatt et langt og tett forhold til. Risikoanalysen er utført ved å kategorisere leverandørene fra 1-5 hvor 1 er lav eller ingen risiko og 5 er avdekket brudd på menneskerettigheter. For leverandører med lav risiko, blir det ikke iverksatt ekstra tiltak, mens for leverandører med 2 middels og 3 stor risiko er det iverksatt tiltak. Det er ingen leverandører som er kategorisert til 4 vesentlig risiko i denne analysen. Det er heller ikke avdekket klare brudd.

Det er utarbeidet og sendt ut selvevalueringsskjema til alle leverandører med middels og stor risiko. Det utføres en analyse av svarene som gir grunnlag for om det skal iverksettes ytterligere tiltak. Leverandører som er kategorisert til stor risiko vil også blir fulgt opp med besøk. Resultatet fra kartleggingen, av i alt 337 leverandører, viser at Hunton har kategorisert 7 leverandører til stor risiko, og 62 leverandører til middels risiko. Det er 268 leverandører med lav risiko. Selvevalueringsskjemaet er utviklet for å få frem aktuelle farer for brudd på menneskerettigheter i leverandørenes og forretningspartnernes virksomheter. I tillegg så vil oppfølging ved besøk og telefonsamtaler kunne bidra til å oppdage eventuelle brudd på menneskerettigheter. Hunton jobber med å innføre en klausul i alle nye avtaler som krever at leverandørene arbeider med å fremme menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold. Ved kvalifisering av nye leverandører vil risikoen for brudd på menneskerettigheter vurderes før avtale inngås. Vi skal fremme menneskerettigheter gjennom å påvirke våre leverandører og forretningspartnere ved å stille krav gjennom samtaler og besøk. Vi skal følge godt med på det som skjer, spesielt i de selskapene vi handler med som har høyest risiko. Vi skal følge de til enhver tid anbefalte sanksjoner og retningslinjer.

Les mer om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven og bærekraft i Huntons Bærekraftsrapport for 2022.