Environment – Miljø og klima

Publisert: 21. juni 2023

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har valgt å fokusere på tre av de totalt 17 målene – der vi mener vi kan ha størst påvirkning. Disse er mål 11, 12 og 13. Det er likevel viktig for oss at alle de 17 bærekraftsmålene er inkludert i virksomhetsstyringen og måten vi jobber med bærekraft på, for å kunne påvirke omgivelsene våre, direkte og indirekte, på en mest mulig positiv måte.

MÅL 11: BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN:

Som en hjørnesteinsbedrift i Gjøvik mener vi at vi har stor påvirkning på lokalsamfunnet. Vi bidrar til vekst, utvikling og arbeidsplasser. Samtidig skaper produksjonsprosessene våre utslipp og støy som vi jobber for å minimere.

MÅL 12: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON:
Vi er en produksjonsbedrift, og det er ikke til å unngå at vi påvirker klimaet og miljøet. Dette skjer både direkte og indirekte gjennom våre aktiviteter, som produksjon, forbruk, innkjøp, transport, avfallshåndtering, emballering og sluttbehandling. Vi tar dette på alvor og jobber for å sikre at forbruk og produksjon gjøres på en ansvarlig måte gjennom å redusere og optimalisere forbruk, forbedre produksjonsprosesser og sikre gjenbruk av materialer og andre ressurser.

MÅL 13: STOPPE KLIMAENDRINGENE:
Omtrent alle aktiviteter i vår verdikjede krever energi, som enten direkte eller indirekte vil gi et utslipp av drivhusgasser som bidrar til klimaendringene. Disse prosessene jobber vi med å forbedre, slik at vi kan bidra til å bremse klimaendringene. Vi ser energieffektivisering av boliger som et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp. Dette er noe våre produkter bidrar til å gjøre, med en fornybar ressurs som utgangspunkt.

Hunton skal kontinuerlig jobbe med å forbedre innsatsen for miljøet og drive virksomheten med minst mulig klimafotavtrykk.

For å tydeligere forankre vårt klima- og miljøarbeid ble det i 2022 besluttet fire mål som Hunton ønsker å oppnå innen 2030:

  • Bli sirkulære på egenproduserte produkter
  • 80% reduksjon av lokal miljøpåvirkning
  • 80% reduksjon av avfall
  • Redusere totalt utslipp av CO2-ekvivalenter

Basisår er 2020.

Flis fra grantreet er vårt viktigste råstoff. Flisen er et biprodukt fra lokale sagbrukrundt Gjøvik med en transportavstand på ca 50km i snitt. Flisen er 100% PEFC-sertifisert og utgjør mellom 75% og 85% av våre ferdige produkter. Andre innsatsfaktorer tilsettes for å gi fasthet og styrke, gi god brannmotstand og forlenge produktets levetid.

 

For å sikre at karbonet i produktene våre lagres så lenge som mulig, at belastningen på skogen reduseres, og samtidig at nedstrøms avfall reduseres, har vi satt oss som mål å bli sirkulære på våre egenproduserte produkter.

 

Les mer om målene våre, og hvordan vi jobber for å nå de, i bærekraftsrapporten for 2022.