I bresjen for en miljøfokusert byggebransje

Materialvalgene i byggebransjen er svært viktige om Norge skal redusere sine utslipp av klimagasser.

Sol mellom trestammer i skogen

Katharina Bramslev har brukt nesten hele sitt yrkesaktive liv på å jobbe for at bygg og boliger bygges og forvaltes så miljøriktig som mulig. Da hun startet dette arbeidet i 1990 var det få som tenkte miljø i bygg- og eiendomsbransjen. Tre tiår senere har næringen blitt langt mer bevisst på å bygge med en mindre miljøbelastning. Bærekraft begynner nå å bli et konkurransefortrinn for de som skal selge og/eller leie ut næringsbygg eller få de beste prisene i privatmarkedet.

– Å ta hensyn til miljø og bærekraft skal være det naturlige valget. I dag er det høy bevissthet rundt klima og miljø. Bransjen er svært opptatt av å redusere egne utslipp, og diskuterer sirkulærøkonomi og bærekraft i bred forstand, sier Bramslev.

I 2003 var hun med på å starte Grønn Byggallianse. Dette er en medlemsorganisasjon for aktører som jobber innen bygg og eiendom, fra de som eier byggene til de som planlegger, bygger og drifter dem og de som leverer materialer og tekniske installasjoner. Deling av kompetanse og informasjon er en av hennes viktigste oppgaver.

Kan redusere Norges klimautslipp betraktelig

Bramslev jobber aktivt opp mot produsenter for å sikre at de alltid gjør sitt ytterste for at produktene skal ha det beste klimafotavtrykket.

– Det å velge materialer med lavt klimagassutslipp er noe av det viktigste vi kan gjøre for å nå klimamålene.

Litt forenklet kan vi si at materialvalgene står for halvparten av vår bransjes klimagassutslipp, sier Bramslev.

Det blir store perspektiv over regnestykkene når man vet at bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle materialer som produseres og bestilles – på tvers av alle bransjer. Jobben som gjøres opp mot myndighetene for å sikre at regelverk og rammebetingelser favoriserer de som tar miljøvalg, er viktig. Målet er at det legges føringer for at det skal bygges enda mer bærekraftig.

Krav til materialer gir større lønnsomhet

Bramslev er opptatt av balansen mellom pisk og gulrøtter.

– Det å stille krav til materialer kan, og vil, gi konkurransefordeler. Vi jobber for at miljøriktige prosjekt for eksempel skal prioriteres i den offentlige saksbehandlingen. Men selv uten offentlige incentiver ser vi at mange utbyggere ønsker å bygge grønt. Det blir derfor viktig for produsenter å tilpasse seg en fremtid med krav til bærekraftig materialbruk i anbudene. Det skjer nå en stor og riktig dreining i markedet, sier hun.

Også bedrifter og privatpersoner krever at byggene og boligene belaster miljøet i minst mulig grad.

Bærekraft er en megatrend i samfunnet, og det vil uten tvil gagne de som har et bevisst forhold til det.

Produksjon som utnytter ressurser best mulig

Bramslev er kjent med Huntons produksjon, og mener dette er gode eksempler på lave klimagassutslipp og bedre bruk av ressurser.

– Tre er et materiale med lave klimagassutslipp under produksjon. Det Hunton i tillegg får til ved å bruke restkapp fra treproduksjon inn i byggematerialer, er svært positivt.

Her brukes ressurser som ellers trolig ville vært brent eller kastet, sier hun.

Hunton bruker treflis fra sagbruk i flere produkter, som trefiberisolasjonen Nativo, og markedets mest solgte vindsperre-plate Hunton Vindtett. Selv om mye bra er gjort, mener Bramslev det er viktig å utfordre Hunton og andre produsenter til å bli enda dyktigere på hvordan bruke ressurser bedre.

– En svært stor andel av sortert treavfall går i dag til forbrenning. Også dette kunne vært en stor kilde til produksjon av nye typer materialer.

Et naturlig byggemateriale

Et viktig miljøaspekt er ombruk og gjenvinning.

– Trematerialer er lett å bruke på nytt dersom man har tenkt på gjenbruk når det bygges. Tenk for eksempel på sammenføyningene og bruk av skruer fremfor spiker. Der andre materialer ikke kan brukes på nytt hvis de lett knekker ved demontering, kan robuste treprodukter ha gode fordeler, sier hun.

Med tanke på ombruk og gjenvinning og på avhendingsfasen senere er det viktig at produsentene ikke ødelegger eller forringer materialene med miljøskadelige stoffer.

– Det aller beste er å velge så rene trematerialer som mulig, avslutter hun.